FB

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w myśl obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy - przede wszystkim - podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejsza strona internetowa (serwis) ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. PLEK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Grodziskiej 8, 60 – 363  Poznań, zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych informacjach i materiałach.

Mając powyższe na uwadze, pragniemy poinformować Państwa, iż w związku z zawartymi umowami, podpisanymi listami intencyjnymi względnie udostępnionymi informacjami przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w zakresie objętym i udostępnionym w treści wiążących nas umów, podpisanych listów intencyjnych względnie udostępnionych informacji:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”, „my”), o których mowa wyżej, jest spółka PLEK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grodziskiej 8, 60 – 363 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000494200, której dokumentacja spółki jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 2090003226, REGON 302635590.

2. Współadministratorem danych osobowych (dalej: „Współadministrator”, „ESTATE POINT”), o których mowa wyżej, jest ESTATE POINT Magdalena Górzna-Jaromin z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szeherezady 19, 60 – 195 Poznań, NIP 7871968122, REGON 366865311.

3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Grodziska 8, 60 – 363 Poznań, lub drogą e-mailową na adres: [info@garvest.com] a z Współadministratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Szeherezady 19, 60-195 Poznań lub drogą e-mailową na adres: rodo@estatepoint.pl

4. Zasadniczo, dane zostały przez nas pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jednakże mogło zdarzyć się tak, iż Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Pani/Pana/Państwa organizacji. Dane mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na niżej wskazanych podstawach:

 • w celu poinformowania o naszej ofercie na podstawie Państwa zgody, (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • w celu realizacji i na podstawie umowy, listu intencyjnego, wiadomości email czy informacji nam udostępnionej, gdy je podpisaliśmy lub gdy zostały one udostępnione,(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • realizacji Państwa prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana/Państwa oświadczenia dotyczące realizacji umowy czy też listu intencyjnego, jak również spełniamy nasze obowiązki związane z naszą współpracą,(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • realizacji Państwa prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana/Państwa oświadczenia dotyczące realizacji umowy czy też listu intencyjnego, jak również spełniamy nasze obowiązki związane z naszą współpracą,(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • realizacji Państwa prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana/Państwa oświadczenia dotyczące realizacji umowy czy też listu intencyjnego, jak również spełniamy nasze obowiązki związane z naszą współpracą,(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • realizacji Państwa prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana/Państwa oświadczenia dotyczące realizacji umowy czy też listu intencyjnego, jak również spełniamy nasze obowiązki związane z naszą współpracą,(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

6. Dane są przetwarzane w zakresie wskazanym w umowie, liście intencyjnym czy też innym dokumencie regulującym naszą współpracę. Są to dane zwykłe. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

7. Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług dla Administratora, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia korespondencji i zapisywania ważnych informacji,naszym podwykonawcom i podmiotom z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wynikła potrzeba realizacji z naszej strony określonego świadczenia, np. podmiotom zapewniającym obsługę księgową, obsługę prawną czy kadrową.Każdemu z podwykonawców przekazujemy wyłącznie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

8. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 powyżej. Administrator nie jest w stanie sprecyzować okresu, po upływie którego bezwzględnie usunie dane osobowe. Jednakże, dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy lub współpracy, do czasu przedawnienia roszczeń.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana/Państwa danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana/Państwa danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani/Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana/Państwa interesów, praw i wolności lub Pani/Pana/Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i wykonania umowy czy też innej łączącej nas relacji konieczne może być podanie przez Panią/Pana danych, w celu oznaczenia tożsamości. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

12. Jeżeli podaje Pani/Pan/Państwo nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia i wykonania umowy, lecz nie otrzyma Pani/Pan/Państwo od nas potwierdzenia czy innych informacji w formie wiadomości e-mail, jak również nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować telefonicznie.

13. Pani/Pana/Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich. Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być jednak przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w przypadkach określonych przez Administratora lub w sytuacji, gdy ze względu na zakres obowiązków wynikający z umowy przekazanie danych poza obszar EOG jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania umowy.

14. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

15. Pani/Pana/Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

Strona wykorzystuje pliki “cookies” Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje te pliki do:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
Mozilla Firefox:
www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer:
www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Administrator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W kwestiach zawiązanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem w następujący sposób: mailem na adres info@garvest.com, listownie pisząc na adres siedziby administratora tj. PLEK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grodziska 8, 60 – 363 Poznań oraz do współadministratora rodo@estatepoint.pl listownie pisząc na adres siedziby współadministratora tj. ESTATE POINT, ul. Szeherezady 19, 60-195 Poznań